Program Aktywna Tablica

Tablice interaktywne, projektory, głośniki, interaktywne monitory dotykowe – takie pomoce dydaktyczne będzie można kupić do szkół podstawowych w ramach Rządowego programu na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”

Cel projektu

Umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii

Założenia

Zasadniczym zadaniem współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym. Rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

Sprzęt, na który można uzyskać dofinansowanie

tablica interaktywna lub zestaw tablica + projektor ultrakrótkoogniskowy

projektor lub projektor ultrakrótkoogniskowy

głośniki lub inne urządzenia pozwalające na przekaz dźwięku

interaktywny monitor dotykowy o przekątnej ekranu co najmniej 55 cali

Odbiorcy projektu

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe oraz szkoły artystyczne

Szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych

Publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich


Wymagania wobec szkół

  1. Dostęp do Internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s;
  2. Jeden punkt dostępowy, do korzystania z Internetu w ramach zajęć pozalekcyjnych oraz w czasie wolnym,
  3. Na jedną wnioskowaną tablicę interaktywną lub jeden wnioskowany interaktywny monitor dotykowy szkoła musi posiadać co najmniej jeden:
  • przenośny komputer lub inne mobilne urządzenie mające funkcje komputera wraz z preinstalowanym systemem operacyjnym, oprogramowaniem biurowym, antywirusowym, zabezpieczającym przed dostępem do treści niepożądanych, 
  • router oraz salę lekcyjną z dostępem do Internetu

 

Wymagania jakie musi spełniać sprzęt

deklaracja CE

certyfikat ISO 9001 dla producenta

sprzęt od tego samego producenta w przypadku zakupu więcej niż 1 szt. sprzętu danego rodzaju

komplet urządzeń i oprogramowania od jednego dostawcy

sprzęt fabrycznie nowy (wyprodukowany nie wcześniej niż 9 miesięcy przed dostawą) i wolny od obciążeń prawami osób trzecich

niezbędne instrukcje i materiały dotyczące użytkowania

gwarancja minimum 2 lata


 

Pamiętaj!

Dostawcy sprzętu i oprogramowania są zobowiązani do zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi sprzętu i oprogramowania, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

 

 

 

 

 

 

Harmonogram działań na 2017 r.

31 sierpnia 2017

Złożenie wniosków o udział w Programie przez dyrektorów szkół – do organów prowadzących

15 września 2017

Złożenie wniosków o udzielenie wsparcia finansowego przez organy prowadzące – do wojewodów

29 września 2017

Kwalifikacja wniosków dyrektorów udział w Programie przez wojewodów Przekazanie przez wojewodów ministrowi spraw oświaty i wychowania informacji o wysokości przyznanych szkołom kwot wsparcia

30 września 2017

Wystąpienie przez wojewodów z wnioskami do ministra właściwego do spraw finansów publicznych o zwiększenie wydatków części budżetu państwa

15 października 2017

Przekazanie wsparcia finansowego przez wojewodę organom prowadzącym (podpisanie umów o udzielenie dotacji).

Do końca roku budżetowego

Wykorzystanie wsparcia finansowanego przez organy prowadzące, szkoły artystyczne i szkoły za granicą.

Do 15 czerwca każdego roku 
(po roku udzielenia wsparcia)

Przekazanie sprawozdań merytorycznych z realizacji zadań wynikających z udziału w Programie przez szkoły – organom prowadzącym;