Przewodowy system konferencyjny z opcją głosowania


 

 

 

Wyjątkową funkcją tego systemu jest możliwość ustawienia dwóch kolejek- standardowej i ad-vocem. Dodatkowo przewodniczący ma możliwość nadawania uczestnikom prawa głosu we wszystkich lub wybranych głosowaniach.
Identyfikacja uczestników za pomocą kart chipowych daje możliwość sporządzenia list obecności i tworzenia raportów z głosowań jawnych.

 

 

Pulpit przewodniczącego (opcja na monitorze dotykowym) umożliwia dwa tryby pracy systemu:
1. z zarządzaniem podstawowym:

 • funkcje systemu dyskusyjnego realizowane bez użycia komputera z oprogramowaniem,

2. i rozszerzonym:

 • wyłączenie mikrofonów wszystkim uczestnikom
 • włączenie, wyłączenie mikrofonu pojedynczego delegata
 • przeprowadzenie głosowania jawnego, imiennego bądź tajnego
 • możliwość głosowania w trybach:
  tak, nie, wstrzymał się,
  głosowanie tajne lub jawne
  z różną wagą głosów, z różną ilością akcji
  z różnymi uprawnieniami (na sali mogą znajdować się osoby dopuszczone tylko do niektórych głosowań)
  większość, większość zwykła, większość kwalifikowana
  wyświetlanie wyników głosowania z pomocą projektora, telewizora (2 oddzielne ekrany, dla przewodniczącego i uczestników)
 • sporządzenie raportu z głosowania
 • archiwizację wyników głosowań w arkuszu Excela i bazach danych
 • współpraca z trzema rodzajami baz danych: Access, MySQL, MS SQL
 • automatyczne sporządzenie i eksport listy uczestników do arkusza Excela
 • ustawienie kolejki przemówień
 • ustawienie automatycznego ograniczenia (lub braku ograniczenia) czasu przemówień delegatów
 • wyświetlanie kolejki oczekujących na głos
 • ustawienie ograniczenia (lub braku ograniczenia) ilości uczestników mogących jednocześnie zabierać głos (opcja)
 • identyfikację użytkownika (przy użyciu kart chipowych)
 • współpraca z panelem dotykowym, przewodniczący udziela głosu delegatom lub ustawia ich kolejność i czas wypowiedzi
 • NOWOŚĆ! cyfrowa rejestracja dźwięku z możliwością ustalenia osoby wypowiadającej się
 • Anonimowość w głosowaniu tajnym: zapewniona jest przez brak archiwizacji stanu poszczególnych kart. Zapamiętywane są tylko sumy głosów.
 • Tajność głosowań – bez możliwości ingerencji w wyniki;

Pulpity uczestników realizują następujące funkcje:

 • identyfikacja uczestnika za pomocą karty elektronicznej
 • głosowanie za pomocą 3 przycisków (Tak, Wstrzymał się, Nie)
 • włączenie i wyłączenie swojego mikrofonu,
 • zgłoszenie się do kolejki do dyskusji
 • wbudowany głośnik do pulpitu umożliwia nagłośnienie przemówień
 • wciśnięcie przycisku „mikrofon” aktywuje mikrofon i automatycznie rozłącza głośnik danego delegata w celu zapobiegania sprzężeniom
 • sygnalizacja włączenia mikrofonu
 • sygnalizacja zgłoszenia się do kolejki
 • sygnalizacja zgłoszenia się do kolejki ad vocem
 • sygnalizacja zablokowania pulpitu przez przewodniczącego
 • sygnalizacja początku i końca głosowania
 • włączenie i wyłączenie swojego mikrofonu